ប្រអប់សំណួរ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងាររបស់ពួកយើងដោយផ្ទាល់ តាមរយៈ

Phum Prek Tarath, Sangkat Prek Tasek, Khan Chroy Changva, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
(+855) 89 84 3333 / (+855) 96 851 4444
info@gardencitywaterpark.com
Tuesday – Sunday: 10:00 AM – 18:00 PM