• សំបុត្រប្រម៉ូសិនតាមអនឡាញនេះមានលក់តែនៅលើគេហទំព័រ សួនទឹក ហ្គាឌិនសុីធី ប៉ុណ្ណោះ
  • សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចបូកបញ្ចូលជាមួយបប្រូម៉ូសិន ឬការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតបានទេ
  • ក្មេងអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំត្រូវតែទៅជាមួយឪពុកម្តាយគ្រប់ពេលដោយ ឬ មនុស្សពេញវ័យត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវ
  • អាវុធ មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឱ្យ យក ទៅ ក្នុង សួនទឹកឡើយ
  • ភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវស្លៀកឈុតហែលទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
  • ភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃសួនទឹក ហ្គាឌិនសុីធី
  • ភ្ញៀវទាំងអស់លេងដោយមានទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន

Comments are closed.